توقع ها و خواسته های نامعقول مشتریان تبلیغات

ارسال شده در: آسیب شناسی تبلیغات | ۰

گاهی مشتریان خواسته های نامعقول دارند! گاهی مشتریان تبلیغات خواسته های نامعقول دارند که قبول آنها باعث از بین رفتن طرح تبلیغاتی می شود ولی از آنجا که آنها خود را محق به دخالت می دانند ( احتمالا به خاطر … ادامه یافت